Naše mateřská škola se nachází v předměstí Kateřinky města Opavy. Je to sídlištní Mateřská škola, nejnovější v Opavě, stavební práce započaly v roce 1989.
Mateřská škola zahájila svou činnost 1. dubna 1990. I když se jednopatrová budova nachází v zajetí panelových domů, je zde pěkná školní zahrada, která zvyšuje atraktivitu mateřské školy i jejího okolí. V současné době má mateřská škola 3 třídy, kapacita školy je 84 dětí. Jako jediná mateřská škola v Opavě máme v budově školy tělocvičnu, kterou využíváme ke sportovnímu vyžití dětí.

Nabízíme standardní výchovně vzdělávací činnost s prvky programu Začít spolu a s důrazem na environmentální výchovu. Náš Školní vzdělávací program s mottem: “Jsme rádi na světě, na té naší planetě“ klade důraz na spolupráci s rodinou, na vytváření přátelského, klidného prostředí, na uspokojování přirozených potřeb dětí a jejich aktivní rozvoj a učení.

 


Pro děti a rodiče připravují učitelky spoustu dalších zajímavých akcí, např. Dušičkový podvečer, Mikulášskou nadílku, Vánoční posezení u stromečku, Maškarní karneval, Den matek, Dětský den, Školu v přírodě, výlety apod. Spolupracujeme se Základními školami Šrámkova a Ilji Hurníka.

 

Partnery jsou také Mendelovo gymnázium, Klub důchodců a Středisko volného času v Opavě. Děti se zúčastňují během školního roku divadelních představení, výstav a dalších zajímavých akcí. Rodičům nabízíme fotografování dětí, nákup knih a vzdělávacích pomůcek.

materska-skola-na-pastvisku-nas-tym.png

Bc. Hajdová Markéta - ředitelka
Paní Markéta pracuje v MŠ od roku 2014. Mezi její oblíbené aktivity s dětmi patří hudební výchova, s využitím dětských hudebních nástrojů a výtvarná výchova. Od 1.8.2018 je ředitelkou naší mateřské školy a snaží se vytvářet takové podmínky, aby se děti i pracovnice školy cítili dobře.

 

Teichmannová Marcela - učitelka
Paní Marcela pracuje v MŠ již od roku 1994. Mezi její oblíbené aktivity s dětmi patří výtvarné a pracovní činnosti. Ráda organizuje akce školy pro děti, rodiče a veřejnost.

 

Váňová Ivana – učitelka
Paní Ivana pracuje v MŠ od roku 2005. V době nepřítomnosti ředitelky školy je pověřena jejím zastupováním.Ráda s dětmi zpívá s kytarou, připravuje loutková divadla pro děti MŠ, vede kroužek hry na zobcovou flétnu. S dětmi často vystupuje s kulturním programem v Domovech seniorů.

 

Bartesková Martina – učitelka
Paní Martina se vrátila do MŠ po mateřské dovolené. Ráda s dětmi kreslí, zpívá, tancuje a vede kroužek pro děti: Hrátky s angličtinou.

 

Šínová Jana – provozní pracovnice
Paní Jana se stará v mateřské škole o to, aby bylo vždy všude čisto a bezpečno, provádí drobné opravy, pečuje o školní zahradu. Je to naše paní školnice.Současně se podílí na výdeji stravy v MŠ.

 

Vlčková Marie – provozní pracovnice
Paní Majka zajišťuje v mateřské škole stravování. Strava se do MŠ dováží ze ŠJ Šrámkova. Dbá o to, aby bylo jídla dostatek, jídlo bylo vždy teplé a v dostatečném množství. Velký důraz klade na hygienické podmínky při výdeji stravy. Současně se podílí na úklidu v MŠ.

 

Kivorchianová Markéta – provozní pracovnice
Paní Markéta pečuje o čistotu v mateřské škole, pomáhá učitelkám při oblékání malých dětí, při hygieně. Současně se podílí na výdeji stravy v MŠ.

 

Zuzana Hanelová – učitelka
Paní Zuzana pracuje v MŠ od školního roku 2018,  věnuje se zejména tanci ,klasickému tanci a pohybovým  činnostem, vede kroužek pro děti: TANEČKY.  Ráda s dětmi zpívá s kytarou a výtvarně tvoří.

Světlana Šťastná – učitelka

Kristýna Janoščínová – asistentka pedagoga